• مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی : علیرضا صدرزاده
    مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی : علیرضا صدرزاده
    علیرضا  صدرزاده
    مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
    تلفن تماس :
    رایانامه :