• رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی : آقای دکتر عیسی نجفی
    رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی : آقای دکتر عیسی نجفی
    آقای دکتر عیسی  نجفی
    رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی
    تلفن تماس :
    رایانامه :