• رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه السیت و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد : علی آبسالان
    رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه السیت و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد : علی آبسالان
    علی آبسالان
    رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه السیت و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
    تلفن تماس :511-6006
    رایانامه :absalan-a@mashhad.ir