• نائب رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه السیت 92 و معاون شهرالکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد : مهدی اردکانی مقدم
    نائب رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه السیت 92 و معاون شهرالکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد : مهدی اردکانی مقدم
    مهدی اردکانی مقدم
    نائب رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه السیت 92 و معاون شهرالکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
    تلفن تماس :0511-6006
    رایانامه :