• دبیر نمایشگاه السیت : سید مهران حاتمی نژاد
    دبیر نمایشگاه السیت : سید مهران حاتمی نژاد
    سید مهران حاتمی نژاد
    دبیر نمایشگاه السیت
    تلفن تماس :09153166250
    رایانامه :hataminejad-m@mashhad.ir